Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs5/vankac_racecz/home/www/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1145
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU – VAŇKÁČ RACE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU

VAŇKÁČ RACE 2021

Tyto podmínky se vztahují na extrémní překážkový závod VAŇKÁČ RACE 2021. Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) extrémního překážkového závodu VAŇKÁČ RACE 2021 (dále jen jako „VAŇKÁČ RACE, „akce“ či „závod“) je spolek SKITEAM VAŇKŮV KOPEC, se sídlem Zátiší 1235, 747 64 Horní Lhota, Česká Republika, IČ: 22838481, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Účastníkem akce může být pouze osoba splňující předpoklady stanové těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem závodu.

I. Účinnost a platnost podmínek
Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem VAŇKÁČ RACE. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na závodu. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla závodu. Veškeré změny podmínek akce či pravidel závodu budou zveřejněny na webových stránkách www.vankac-race.cz.

II. Pravidla pro účast a bezpečnost účastníků
Závodu VAŇKÁČ RACE se může zúčastnit fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Osoba mladší 18 let se závodu může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podepsaný souhlas zákonného zástupce účastník předloží organizátorovi při registraci v den závodu. Účastník se nesmí na závod dostavit v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem závodu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora závodu a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly závodu. Nepovolením startu nebo vyloučením nevzniká účastníkovi žádné právo na vrácení organizačního poplatku nebo jeho části a nevznikají žádná práva jak finanční, tak jiná, která by mohl v tomto důsledku uplatnit vůči organizátorovi. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená organizátorem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři závodu na místě konání akce či samotný organizátor). Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání závodu, v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen uposlechnout příkazů osob vykonávajících lékařské vyšetření. V případě, že tyto podmínky nebo instrukce organizátora neuposlechne, může být vyloučen ze závodu bez jakékoliv náhrady.

III. Podmínky registrace
Registraci účastník provede prostřednictvím registračního systému, který bude aktivní na internetových stránkách www.vankac-race.cz. Účastník provede registraci jako jednotlivec, nebo tým. Minimální počet účastníků v týmu při registraci jsou 4 osoby. Výsledný čas týmu bude brán součet 4 nejrychlejších členů týmu. Účastníci, kteří startují v kategorii týmy, se nemohou ve výsledcích zařadit do kategorie jednotlivci a naopak! Tým bude ve výsledkové listině hodnocen jen v případě doběhu všech členů, registrovaných v den závodu. Podmínkou registrace je úplné zodpovězení otázek v registračním formuláři. V případě, že nastane rozpor mezi těmito podmínkami a podmínkami registračního systému, použijí se tyto podmínky. Registrace je možná pouze prostřednictvím registračního systému. Ceny, slevy a platební podmínky budou uveřejněny vhodným způsobem na internetových stránkách www.vankac-race.cz. Při uplatnění slevy je organizátor oprávněn požadovat od účastníka relevantní průkaz k prokázání nároku na slevu. Organizátor si vyhrazuje právo účastníka diskvalifikovat z akce v případě, že se neprokáže platným průkazem k prokázání nároku na uplatnění slevy. Všichni účastníci musí být při akci vhodně oblečeni a viditelně mít na sobě startovní číslo, které si v určenou dobu musí vyzvednout. Účastník není oprávněn přenést či převést své startovní číslo na jinou osobu. Startovní číslo je individuální povahy a je nepřenosné. Startovní číslo je účastník povinen mít na sobě při startu běhu a bez něj nebude na start vpuštěn. Účastník musí vynaložit veškerou možnou péči, aby startovní číslo měl na sobě během celého závodu. V případě, že účastník nebude mít startovní číslo během závodu, není organizátor povinen mu poskytnout plnění poskytovaná nad rámec účasti na běhu (zejména fotografie, videa, dary aj.). Zaregistrovaný účastník, jenž se akce nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před závodem informovat, nebo nikoliv, nemá nárok na vrácení organizačního poplatku (dále jen jako „startovné“). Je však možné registraci, po domluvě s organizátorem, převést na jinou osobu. Startovné bude účastníkovi navráceno jedině z důvodu zrušení celého závodu s výhradou čl. IV. podmínek. Organizátor je oprávněn stanovit organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který bude v takovém případě uveden na webových stránkách www.vankac-race.cz. Registrace učiněná po dosažení tohoto limitu není zpravidla možná. Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně a včas zaregistrovaní účastníci. Ostatní osoby se nemohou závodu účastnit a mohou být vyvedeny osobami určenými organizátorem.

IV. Prohlášení o zproštění odpovědnosti
Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program nebo závod zrušit z důvodu živelní pohromy, jiné nepředvídatelné události, z bezpečnostních důvodů, nebo pokud to bude vyžadováno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody (včetně vstupného, organizačního poplatku). Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na akci. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu. Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením startovného. V. Prohlášení o zpracování osobních údajů účastníků závodu VAŇKÁČ RACE. Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátorovi, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení organizátorem či jiným třetím subjektem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení a informace o jeho povolání na výsledkové listině. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti se závodem či třetímu subjektu za účelem komerčního využití. Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající před či po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora závodu, jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář nebo jakoukoli odměnu. Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, a to po dobu deseti let od ukončení závodu. Organizátor je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a vyhodnocení výsledků závodu, a dále k rozeslání fotografií účastníků závodu pořízených během závodu těmto účastníkům.

VI. Podmínky účasti na závodu
Registrací do závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:
a. Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let a v případě, že je mladší 18 let, že obdržel souhlas s účastí na závodu od svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových stránkách www.vankac-race.cz. Podepsaný souhlas zákonného zástupce účastník předloží organizátorovi při registraci v den závodu, jinak mu nebude start v závodě povolen.
b. Účastník se může registrovat jako jednotlivec nebo jako tým. Účastníci, startující v kategorii týmy nemohou ve výsledcích zařadit do kategorie jednotlivci a naopak. Minimální počet účastníků v týmu při registraci jsou 4 osoby. Výsledný čas týmu bude brán součet 4 nejrychlejších členů týmu. Tým bude ve výsledkové listině hodnocen jen v případě doběhu všech členů, registrovaných v den závodu.
c. Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu, nemá právní nárok.
d. Účastník prohlašuje, že nebude požívat alkoholických, omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky.
e. Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.
f. Každý účastník zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatní účastníky a předchází škodám.
g. Každý účastník se chová šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě odpadky na jiná místa, než k tomu určená.
h. Účastník akce je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.
i. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.
j. Organizátor nepřebírá odpovědnost za věci odložené mimo uzamykatelné boxy. Start probíhá ve vlnách každých 10 minut, bližší informace budou včas upřesněny na webových stránkách www.vankac-race.cz. Účastník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. Vzájemná spolupráce mezi účastníky je povolena a vítána.
k. Všechny překážky a trasa musí být v průběhu závodu účastníkem překonány, nebo splněny náhradním plněním, v opačném případě je účastník diskvalifikován. Při nenadálých situacích na překážkách, ke kterým během závodů může dojít (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.), se účastník řídí pokyny organizátora.
l. V případě nezvládnutí některé překážky je určen organizátorem náhradní úkol (trest).
m. Účastník prohlašuje, že se účastní závodu dobrovolně.
n. Účastník potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat. Účastník bere na vědomí, že závod je extrémním typem závodu, při kterém může dojít ke zranění či smrti, a je si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví či životu vzniklých při nebo v důsledku závodu.
o. Účastník potvrzuje, že se účastní závodu na vlastní nebezpečí a riziko a odpovídá výlučně sám za svoji fyzickou připravenost a způsobilost.
p. Účastník si je vědom toho, že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví, životě nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo z jeho dobrovolného rozhodnutí účastnit se závodu na vlastní nebezpečí.
q. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, životě, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
r. Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví, životě a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek či jiných předpisů.
s. Všechny škody, které účastník způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.
t. Účastníci a diváci mají přísný zákaz vstupu se zvířaty do prostor závodu, včetně startu, cíle a trati.
u. Účastník se zavazuje dodržovat podmínky účasti na závodě a instrukce organizátora a osob jím pověřených.
v. Účastník obdrží před startem čip určený k měření jeho času. Účastník je povinen tento čip po doběhnutí závodu vrátit organizátorovi. V případě ztráty čipu či jeho poškození je účastník povinen zaplatit organizátorovi 500 Kč, a to na místě, či převodem na účet uvedený na webových stránkách www.vankac-race.cz.
w. Organizátor neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi, aby si takové pojištění sjednal samostatně na svoji odpovědnost, a to zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření, hospitalizaci, úraz, smrt nebo odpovědnost za škodu.

 

Žádné z rozhodnutí organizátora nepodléhá soudnímu přezkumu.
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021.